Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie 2016-2020

Projekt APVV 15-0184 s participujúcimi pracoviskami: Univerzita Komenského v Bratislave (Prírodovedecká fakulta, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja) a Slovenská akadémia vied (Geografický ústav a Ústav etnológie a sociálnej antropológie)

ANOTÁCIA KONFERENCIA 2018 KONFERENCIA 2020 Facebook English version

ANOTÁCIA projektu

Proces starnutia obyvateľstva má komplexný charakter, dotýka sa všetkých vekových kategórií obyvateľstva. V procese starnutia rastie podiel a počet starších osôb, čo podnecuje k zmenám v sociálnej oblasti, v oblasti formálnej a neformálnej starostlivosti. Odhaduje sa, že 13% seniorov potrebuje pomoc v domácnosti, 7-8% potrebuje sústavnejšiu domácu starostlivosť a 5% potrebuje ústavnú starostlivosť. Na Slovensku v roku 2014 dosahovala stredná dĺžka života pri narodení 73 rokov u mužov a 80 rokov u žien. So starnutím sa spájajú špecifiká ekonomického vývoja (starnúca pracovná sila), zdravotnej starostlivosti a najmä finančnej udržateľnosti dôchodkového systému. Kvalitu života vo vysokom veku však ovplyvňuje aj kvalita sociálnych sietí. Ich absencia vedie k sociálnemu vylúčeniu a osamelosti. Tie predstavujú podľa kvalitatívnych výskumov najzávažnejšie z obáv príslušníkov najstaršej generácie. Osamelosť spúšťa a zhoršuje priebeh patologických javov spojených najmä so starším vekom, prejavuje sa v psychickej aj fyzickej kondícii. Ľudia sú vyradení z participácie na ekonomických aktivitách a nezriedka aj na intenzívnom každodennom živote rodiny. Ide pritom o faktor, ktorý presahuje chápanie človeka ako individuality s istou biologickou predispozíciou, rodinnou históriou, či životným štýlom. V tomto projekte sa sústredíme na osamelosť seniorov v mestskom prostredí, paradoxne s vysokou hustotou zaľudnenia, variáciou životných štýlov, postojov, záujmov, kde očakávame aj vyššiu pravdepodobnosť inovatívnych spôsobov uchopenia a práce s praktickými dôsledkami osamelosti, či už v podobe neformálnych väzieb medzi susedmi, známymi, kolegami, či náhodnými stretnutiami vo frekventovanom verejnom priestore. Mesto má veľký potenciál osamelosť v každodennom živote seniorov redukovať a teda riešiť jeden z vážnych faktorov znižujúcich kvalitu ich života. Slovenská spoločnosť v súčasnej Európe patrí medzi najintenzívnejšie starnúce populácie a tento problém sa jej bude týkať čoraz viac.


RIEŠITELIA

team img 1

Univerzita Komenského v Bratislave

Prídodovedecká fakulta

Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

» Marcela Káčerová, hlavná riešiteľka
» Juraj Majo, zástupca hlavnej riešiteľky
» Alena Rochovská
» Slavomír Ondoš

team img 2

Slovenská akadémia vied

Geografický ústav

» Vladimír Ira
» Pavel Šuška
» Kristína Bilková
» Martin Šveda (do septembra 2017)

team img 4

Slovenská akadémia vied

Ústav etnológie a sociálnej antropológie

» Ľubica Voľanská
» Monika Vrzgulová
» Soňa G. Lutherová
» Júlia Holaňová

AKTIVITY

 • Marec a December 2017 Bratislava
  Riešitelia sa v roku 2017 stretli aj na dvoch interných seminároch všetkých troch riešiteľských organizácií (marec a december 2017). Marcové stretnutie bolo formou diskusie o možných metódach výskumu ich komplementárnosti a lokalitách výskumu. Decembrové stretnutie riešiteľov grantu bol vo forme interdisciplinárneho workshopu k metodológií a výsledkom pilotných výskumov. Okrem vytvorenia organizačného výboru pripravovanej konferencie (v termíne 27. - 28. júna 2018), ktorý je odvtedy v pravidelnom kontakte, predniesli jednotliví členovia riešiteľského kolektívu svoje oblasti výskumu:
  Majo Juraj - Demografické východiská starnutia v Bratislave - Dúbravke
  Ondoš Slavomír - Ako môže mesto pomôcť svojim obyvateľom starnúť spokojnejšie?
  Káčerová Marcela - Osamelosť seniorov v demografickej perspektíve.
  Rochovská Alena - Dôležitosť medzigeneračných sieti v každodennom živote v Dúbravke
  Ira Vladimír - Starnúce veľkorozmerné sídlisko (z pohľadu kvality života).
  Bilková Kristína - Nákupné správanie seniorov v Bratislave.
  Šuška Pavel - Suburbanizácia a starnutie
  Voľanská Ľuba - Blízkosť a vzdialenosť v medzigeneračnej komunikácii
  Holaňová Júlia - Starnutie (staroba) v inštitúcii - etnologické aspekty inštitucionálnej starostlivosti o seniorov/ky
  Vrzgulová Monika - Ohel David - dom pre seniorov židovskej komunity (Perspektíva zamestnancov)

 • 13. - 16. jún 2017 Trenčianské Teplice
  11th Slovak-Czech-Polish Seminarium: Flows, Spaces and Societies in Central Europe, kde Pavel Šuska predniesol príspevok:
  Šuška Pavel, Šveda Martin, Krivý V.: Changing values in the Bratislava hinterland due to suburbanisation: Analysis of electoral behaviour

 • 29. 6. - 1. júl 2017 Nitra
  16. Slovenská demografická konferencia, ktorá sa uskutočnila v dňoch 29.6. - 1.7. 2017 v Nitre s účasťou riešiteľov Juraja Maja a Marcely Káčerovej. (http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:331407&fromLocationLink=false&theme=EPC).
  Majo Juraj, Káčerová Marcela: Sami vo veľkom meste - domácnosti seniorov - jednotlivcov v urbánnom priestore Bratislavy a Košíc

 • 21. september 2017 Bratislava
  prezentácia čiastkových výsledkov sa uskutočnila aj na spoločne organizovanom seminári viacerých projektov na Sociologickom ústave SAV - Podoby zmien a ohrození v slovenskej spoločnosti http://sociologia.sav.sk/podujatia.php?id=2706&r=1. Na tomto seminári vystúpili s príspevkom:
  Káčerová Marcela, Majo Juraj, Ondoš Slavomír: Je osamelosť seniorov fenoménom mestského prostredia na Slovensku?

 • 4. - 6. október 2017 Bukurešť, Rumunsko
  3. ročník medzinárodnej konferencie Qualitative Research in Communication, org. College of Communication and Public Relations, Bukurešť, 4. – 6. október 2017, http://centrucomunicare.ro/qrc_2017/qrc.html Voľanská Ľubica: Old Age, Care and Institutions. Life Uncertainties Reflected in the Autobiographical Texts from Bratislava and Vienna.
  V rámci zahraničnej služobnej cesty sa zároveň riešila aj možnosť spolupráce pri organizovaní konferencie s tematikou ageizmu a staroby v Bratislave v júni 2018.

 • 18. - 20. október 2017 Varšava, Poľsko
  boli prezentované v rámci medzinárodnej konferencie “Warsaw Regional Forum 2017: Space of Flows“. vo Warszawe 18. - 20.10.2017 príspevky Kristíny Bilkovej a Vladimíra Iru.
  Bilková Kristína, Križan František: Social, economic and geographic aspects of seniorsʼ shopping behavior and leisure time spending in shopping centers in Bratislava
  Ira Vladimír : Ageing in Urban Environment: Changing Time-Space Behaviour and Quality of Life

 • 10. - 12. október 2017, Znojmo Česká republika
  VII. Geografické diskusní forum, aktívna účasť, P. Šuška predniesol diskusný príspevok k sociálno-ekonomickému rozvoju regiónov

 • 3. - 4. november 2017 v Berkeley, California,USA
  7. medzinárodná konferencia Ageing and Society - Social Inequalities, Exclusion, and Age-Discrimination 3. - 4. novembra 2017 v Berkeley, California,USA. http://agingandsociety.com/assets/downloads/aging/J17FinalProgam.pdf.
  V rámci konferencie boli prezentované 2 príspevky:
  Rochovská Alena, Majo Juraj - Aging in Central European Urban Neighborhoods: Friendly Environment and Social Inclusion?
  Ondoš Slavomír, Káčerová Marcela - Seniors' Income Decline in Slovakia
  V rámci zahraničnej služobnej cesty účastníci využili možnosť konzultácie s odborníkmi na tému starnutia v mestskom prostredí, ako aj prezentácie tejto problematiky na akademickej pôde univerzity v Berkeley.

 • 23. - 25. máj 2018 Brno, Česká republika
  prezentácia čiastkových výsledkov sa uskutočnila na medzinárodnej konferencií Demografie v Česku a na Slovensku v průběhu (čtvrt)století. V rámci konferencie bol prezentovaný príspevok:
  Majo Juraj, Káčerová Marcela: Starneme v Česku a na Slovensku do viery? Niektoré medzigeneračné premeny konfesionálnych pomerov

 • 27. - 28. jún 2018 Bratislava
  Organizácia medzinárodnej konferencie v Bratislave s názvom Knowledge for Ageing Society - Contextualising Ageing http://www.striebor.net/conference.php. V rámci nej sme vystúpili s príspevkami:
  Ondoš Slavomír, Rochovská Alena: Searching for key topics in the memories of seniors with Alzheimer's disease
  Majo Juraj, Káčerová Marcela: How we in Slovakia are ageing into faith – some intergenerational changes of religious affiliation
  Voľanská Ľubica: "We are getting old whilst always doing something..." Retirement as free time?
  Šuška Pavel: Ageing among the young: political consequences of ageing in newly built suburbs
  Holaňová Júlia: Old age with assistance: Ethnological Aspects of Institutional Care
  Ira Vladimír: Ageing and space: a case study of large-scale housing estates

 • 25. – 27. júl 2018 Granada, Španielsko
  13. medzinárodná konferencia - Interdisciplinary Social Sciences, 25. – 27. júl 2018 v Granade v Španielsku. https://thesocialsciences.com/assets/downloads/socsci/I18FinalProgram.pdf. V rámci konferencie boli prezentované 2 príspevky:
  Káčerová Marcela, Voľanská Ľubica, Majo Juraj: Being Solitary and Being Senior: Lives of the Elderly in Urban and Rural Areas in Slovakia
  Ondoš Slavomír, Rochovská Alena : How Can Cities Contribute to a More Satisfying Everyday Life for Their Senior Citizens?

 • 5.- 7 . september 2018 Brno, Česká republika
  4th Midterm Conference of the Research Network on Ageing in Europe (RN01) of the European Sociological Association AGEING IN EUROPE: AGENCY, CITIZENSHIP AND THE DYNAMICS OF POWER http://esaageing-conf.fss.muni.cz/. V rámci konferencie bol prezentovaný jeden príspevok:
  Voľanská Ľubica, Káčerová Marcela, Majo Juraj, Holaňová Júlia: Being sole and being senior. (In)dependency and interdependency in later life in urban and rural Slovakia.

 • 8. október 2018 Bratislava
  Laboratórium Urbanizmu Bratislavy platforma organizovala verejnú diskusiu o hľadaní riešení aktuálnych tém rozvoja mesta Bratislava / aj aglomerácie Bratislava/ Typickou témou, ktorá výrazne vplýva na rozvoj mesta a aglomerácie je bývanie. V rámci tejto diskusie bol odprezentovaný príspevok:
  Voľanská Ľubica, Káčerová Marcela, Majo Juraj: Seniori a osamelosť. O bývaní najstaršej generácie v urbánnom prostredí.Terénny výskum

 • Bratislava – Dúbravka, Staré mesto, Nové mesto
  Počas rokov 2017 - 2018 prebiehal výskum medzigeneračných vzťahov v prostredí Bratislavy, konkrétne v mestskej časti Dúbravka (8 rodín, interview s členmi dvoch generácií v rodine a jedna rodina seniorského veku - manželia bez detí, spolu 20), a neskôr Starého Mesta (10 rozhovorov) a Nového mesta (10 rozhovorov), v ktorom boli metódou tematických interview a pološtruktúrovaných rozhovorov prevedené rozhovory s členmi viacerých generácií z tzv. rozptýlených rodín, následne boli rozhovory prepísané a pripravené na tematickú obsahovú analýzu. Interview sa týkali najmä medzigeneračnej spolupráce a medzigeneračných vzťahoch všeobecne.
  Študenti priebežne počas školských roka 2017 / 2018 postupne kompletne replikujú výskum zo sídliska v zástavbe starších bytových domov a vilových štvrtí centra Bratislavy s podobným demografickým profilom ako Dúbravka, avšak v urbanisticky odlišnej štruktúre starých štvrtí, kde očakávame veľký podiel domáceho obyvateľstva. Súčasne ide o výrazne gentrifikované štvrte, kde sa do vzájomnej interakcie dostáva seniorská generácia s mladou generáciou s výrazným dopytom po bývaní v exkluzívnej centrálnej mestskej štvrti. Dochádza tak ku generačnému stretnutiu a konfrontácii rozdielnych potrieb, ako aj následnej reakcii miestnej samosprávy, ktorá musí na uvedený stret reagovať s ohľadom primeraného uspokojenia často protichodných požiadaviek. V neposlednom rade ide o procesy, ktoré sa začínajú v jadre ekonomického mechanizmu trhu s nehnuteľnosťami. Tento priestor mestskej aglomerácie zdokumentovaným spôsobom segreguje na báze ekonomického statusu domácností tvoriacich dopyt po bývaní.

 • Liptovský Mikuláš a Prievidza
  V rámci školského roka 2018/2019 študenti Katedry humánnej geografie a demografie pokračovali v terénnom výskume mesta Liptovský Mikuláš a predmetom diplomovej práce je obdobný výskum v meste Prievidza.
PUBLIKÁCIE
MÉDIÁ

portfolio img 1

Vyrobili mapu prekážok a dokázali, že toto mesto nie je pre chodcov

Zverejnené v denníku N

DETAIL

Old ´s Cool - Medzigeneračný festival 2019 BratislavaFOTOSÚŤAŽ

portfolio img 1

Vyhlásená fotosúťaž

Dokumentárna fotografická súťaž pre stredoškolákov

Zobraziť plagát
portfolio img 1

Pravidlá súťaže

Zobraziť pravidlá
portfolio img 1

Prihláška do súťaže

Stiahnuť prihlášku


 


Súťažné fotografie

Obr. 1 „Na ceste za povinnosťami“. Starostlivosť o seba samých bez pomoci iných (Adela, Rožňava)
Obr. 2 „Nestarnúca láska“. Moji starí rodičia radi chodia na rôzne prechádzky, výlety a pod.. Pri každom jednom dobrodružstve vidno, ako veľmi ich to baví a ako sa ľúbia, akoby boli stále iba tínedžeri, ktorí by sa stále len bozkávali a boli stále spolu. Nič ich od dobrodružstva neodradí, ani zlé počasie (Alexandra, Nitra)
Obr. 3 „Modlitba“ (Alžbeta, Turzovka)
Obr. 4 „Spoločnosť“ Fotografia bola zhotovená v centre mesta Martin, keď som prechádzala po ulici a hľadala ľudí na fotografovanie. Snažila som sa fotografovať najmä neobyčajné situácie. Pri jednom z obchodov stál postarší pán, s taškou v ruke a vyzeral, že na niekoho čaká. Popri čakaní pozoroval holuba, ktorý bol pri ňom a robil mu spoločnosť. Rýchlo som využila situáciu kým sa pán nedíval a odfotila som túto situáciu (Andrea, Žilina)
Obr. 5 „Na rohu ulice“. Fotografia zachytáva dôchodkyňu predávajúcu kukuricu a malého chlapca, ktorý ju s radosťou kupuje. Bol to moment, kedy na rohu preplnenej ulice ostali len oni dvaja a zvyšok ľudí stál bokom. Je tam viditeľný generačný rozdiel, no aj napriek tomu, je z fotografie cítiť ich vzájomnú radosť (Andrea, Zvolen)
Obr. 6 „Večne aktívne ruky“. Táto fotografia zachytáva moju starú mamu, ako vyrába obrúsok (Andrej, Rožňava)
Obr. 7 „Ako za mlada“. Fotka môjho starého otca pri bežnej činnosti v tomto období, a to je kosenie trávy pre hydinu a zajace, ktoré chová (Aneta, Turzovka).
Obr. 8 „Nedeľné popoludnie“. Fotografia zachytáva moju 79 ročnú babku, ktorá hrá na heligónke (Annamária, Veľký Meder).
Obr. 9 „Modliace sa ruky“. Na tejto fotografii som zachytil moju babku, ktorá sa modlila. (Daniel, Tisovec).
Obr. 10 „Svet naruby“. V dnešnej dobe už nič nie je ako bolo. Manželky sa zabávajú výdobytkami modernej technológie a zanedbávajú svojich potomkov, alebo vnukov a vnučky. Časť domu, teda kuchyňa, ktorej by mala za všetkých okolností vládnuť a rozkazovať žena, sa zrazu stalo miesto, kde má posledné slovo iný. A prekvapivo, je to jej muž. Moja fotografia znázorňuje narušenie bežného a hlavne predvídateľného chodu každej domácnosti, v prospech uponáhľanej a modernej doby, kde sa nič nesmie brať ako samozrejmosť. Moji starí rodičia sú toho živým príkladom, hlavne od doby, čo sme babku naučili používať Skype!!! (Diana, Prešov).
Obr. 11 „Práca v záhrade“. Fotka zachytáva, ako každý rok okopáva záhradku a pestuje paradajky a papriku a má z nich veľkú radosť a potešenie. (Dominik, Rožňava).
Obr. 12 „Moja babka a jej koníček“. Na fotografii som zachytila moju milú babku. Medzi jej hobby patrí varenie a pečenie, takže celé dni trávi v kuchyni. Nám ako rodine to veľmi vyhovuje, lebo sme všetci zaneprázdnení. Večer, keď prídeme domov, vždy nás čaká chutné jedlo. (Dóra, Veľký Meder).
Obr. 13 „Zlato v rukách“. Vrásky znamenajú, že si sa smiala, sivé vlasy, že si sa starala o druhých a jazvy, že si naozaj žila. Nehanbi sa za to, že starneš... (Kamila, Liptovský Mikuláš)
Obr. 14 „Huby treba správne čistiť“. Na tejto fotografii je staršia pani, ktorá bola jedného dňa na peknej prechádzke, na ktorej popri relaxovaní v prírode našla aj prekrásne huby, o ktoré sa bude treba postarať. Huby sú od dubákov až po bedle, ktoré sa spracujú či už do polievky alebo do nejakej omáčky a vychutná dobrý obedík (Kristián, Tisovec).
Obr. 15 „Zaujatý pán“. Aj vo vysokom veku sa ľudia zaujímajú o módu, módne trendy a štýl. Nielen mladí sa chcú páčiť (Kristína, Martin).
Obr. 16 „Malá veľká radosť“. Na mojej fotografii je môj starý otec, ktorý si rád spríjemní svoj voľný čas prezeraním internetu a vyhľadávaním nových receptov. Môjho starého otca som ponechala vo farbe, pretože nebolo dôležité, čo sa nachádzalo okolo neho, ale to jeho nadšenie a radosť z vyhľadávania novej inšpirácie na recepty (Kristína, Žilina).
Obr. 17 „Starostlivosť“. Na fotografii sa nachádzajú moji starí rodičia, kde môj starý otec ochotne pomáha mojej starej mame, ktorá má zlomenú ruku. Fotografia znázorňuje, že aj po rokoch manželstva sa stále ľúbia a pomáhajú v núdzi jeden druhému na ceste životom (Laura, Čadca).
Obr. 18 „Dedko hrajúci na husliach“. Na fotografii vidieť staršieho muža, ktorý hrá na husliach v maďarskom meste Győr. Ujko, údajne každý deň, ak je dobré počasie, na tomto námestí s veľkým elánom vyhráva na husliach (Lili, Veľký Meder).
Obr. 19 „Jeseň v jeseni života“. Najviac ma oslovila táto fotografia, pretože pri pohľade na ňu vidím lásku, nehu, porozumenie a všetko to krásne, čo v dnešnom živote chýba (Mária, Turčianske Teplice).
Obr. 20 „Pri práci“. Pokus o zachytenie starého otca pri jeho hobby trochu v inom svetle (Martin, Bratislava)
Obr. 21 „Tri generácie v oku“. Vášeň v rukách a láska v srdci (Melánia, Banská Bystrica).
Obr. 22 „Starý zvyk“. Údenie slaninky a klobásky je najobľúbenejšia činnosť môjho ocina, preto som sa rozhodol ho zachytiť pri tejto činnosti (Michal, Žilina).
Obr. 23 „Život pastiera“. Táto fotografia vznikla v podtatranskej obci Lendak. Na fotografii som sa snažila zachytiť ich prácu, ich život, tie pocity, ktoré človek cíti. Prácou pastierov je dojenie, stráženie a starostlivosť o ovce. Túto prácu vykonávajú každodenne, bez ohľadu na všetko ostatné. Prespávajú tam, žijú tam. Zvieratá sú veľkou súčasťou ich života. Každú fotografiu, ktorú som zhotovila na tomto salaši, má kúsok zo mňa. Veľa som hľadala, skúšala som rôzne uhly pohľadu ako by som toto všetko, čo som videla a cítila, mohla zachytiť na fotografii (Monika, Žilina).
Obr. 24 „Rehabilitácia“. Fotografia zachytáva cvičenie seniora s fyzioterapeutom v ružinovskom dome seniorov. Pán žije v domove už niekoľko rokov. Diagnostikovali mu frozen shoulder a po dvoch mesiacoch je viditeľné zlepšenie hybnosti a pacient má snahu o samostatnosť pri bežných úkonoch. Vďaka cvičeniam pod odborným dohľadom fyzioterapeuta sa seniori vracajú do plnohodnotného života (Nicol, Bratislava).
Obr. 25 „Oddych pri práci“. Fotka vznikla v jedno poobedie, keď som navštívila babičku. Sedela ako obvykle na dvore. V momente, ako som ju zbadala, tak som vytiahla fotoaparát a zachytila som ju v jej každodennej rutine. Fotku som následne upravila na čiernobielo a tak budí dojem staršej fotografie (Nikola, Žilina).
Obr. 26 „Úsmev, drahá“. Fotografia vznikla, keď som bola s rodinou na výlete v Prahe. Premýšľala som, že práve tu by som mohla odfotiť seniorov pri nejakej aktivite. Prechádzali sme po Karlovom moste na druhú stranu, keď ma zaujal starší manželský pár, veľmi štýlový. Chvíľu som ich pozorovala, lebo sa začali na niečom dohadovať. Pán zrazu vytiahol z vrecka mobil a opatrne vytváral sériu fotiek svojej manželky, ktorá pózovala a usmievala sa. Vtedy som si uvedomila, čím ma zaujali. Nerobili typický šport pre ich vek, netancovali, nehrali petang, len sa fotili do mobilu s dotykovým displejom. Veľmi opatrne, s trasúcimi sa rukami, ktoré v živote už veľa urobili... (Nina, Žilina).
Obr. 27 „Starší chodec“. Poniektoré majú kopec času na oddych, tak si vyrazia sa poprechádzať do prírody, tak sa snažia byť aktívni (Patrik, Rožňava).
Obr. 28 „Moja „spomienková“ babka“. Moja babka častokrát premýšľa, čo urobí dobré na večeru svojej vnučke (Petra, Rožňava).
Obr. 29 „Starí rodičia na záhrade“. Na fotografii vidieť mojich pomerne mladých starých rodičov na vlastnej záhrade v obci Brestovec ako pripravujú pôdu pre nové jahodové sadenice. Od mladosti boli ich obľúbenou činnosťou poľnohospodárske práce (Réka, Veľký Meder).
Obr. 30 „Babka na chalupe“. Na fotografii vidieť babku, ktorá varí guláš na chalupe. Na obed pozvala celú rodinu, aby baraní guláš ochutnali. Varenie patrí medzi jej záľuby (Renáta, Veľký Meder).
Obr. 31 „Vekovečná ľubosť“. Na fotografii sú moji milovaní starí rodičia (Romana, Turzovka).
Obr. 32 „Človek zo železa“. Môj starý otec je človek zo železa. Od mlada s ním rád pracoval, ohýbal ho, rezal a dával mu rôzne tvary. Dokonca aj v súčasnosti mu stále iskrí pod rukami (Silvia, Ružomberok).
Obr. 33 „Fantastická pochúťka môjho starkého“. Na fotografii môžete vidieť môjho starkého pri jeho obľúbenej činnosti. Varenie a pritom ochutnávanie guláša je jeho špecialita (Terézia, Tisovec).
Obr. 34 „Hra“. Aj napriek svojmu pokročilému veku si s nami starká vždy rada zahrá Človeče nehnevaj sa. Najradšej má, keď vyhráva (Veronika, Rožňava).
Obr. 35 „Starí mladí“. Čas strávený so starými rodičmi je pre dieťa nenahraditeľný. Dedko a Dorotka sú nerozlučná dvojica (Veronika, Rožňava).
Obr. 36 „Stará mama pri zastrihávaní stromu“. Na fotografii vidieť moju starú mamu, ktorá je ešte pomerne mladá a vitálna. Pravidelne sa stará o dvor a záhradu a teraz je zachytená pri zarezávaní ovocného stromu (Viktória, Veľký Meder).
Obr. 37 „Koniec je nový začiatok“. Z mojej fotografie vyplýva krása kolobehu života (Zuzana, Rožňava).
Obr. 38 „Oberačka“. Stará mama oberá hrozno počas slabého dažďa (Nikola, Holíč).
Obr. 39 „Stretnutie generácií“. Tanečná zábava môjho deda a babky spolu s malými deťmi (Zuzana, Holíč).
Obr. 40 „Návšteva“. Moja stará mama spolu so svojou najlepšou kamarátkou (Michaela, Holíč).

Výsledky fotosúťaže

Milí mladí priatelia, študentky, študenti, ďakujeme za všetky súťažné fotografie a najmä za váš záujem o túto tému a iniciatívu! Rozhodovanie nebolo často jednoduché, ale podarilo sa. Minulý týždeň sme vyhlásili nasledovných víťazov:

team img 1

1. miesto

"Na rohu ulice" - Andrea, Zvolen
team img 2

2. miesto

"Svet naruby" - Diana, Prešov
team img 4

3. miesto

"Starí, mladí" - Veronika, RožňavaVíťazom srdečne blahoželáme, ceny už majú odovzdané, a všetky fotografie plánujeme umiestniť na niektorej tematickej výstave v priebehu budúceho roka. Budeme vás o tom aj prostredníctvom tejto stránky informovať. Prajeme pokojné a radostné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2018!